فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

شیپ فایل خطوط همدمای کشور

در این شیپ فایل با استفاده از جمع آوری و میانگین دمای کشور در دوره 5-10 ساله خطوط هم دمای کشور در 15 دسته تقسیم بندی شده اند که بازه آن از 0 تا 28 درجه سانتیگراد می باشد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل مناطق حفاظت شده منابع طبیعی کشور

شیپ فایل مناطق حفاظت شده منابع طبیعی کشور

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل اقلیم شناسی ایران

شیپ فایل اقلیم شناسی ایران

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل معادن استان کرمان

شیپ فایل معادن استان کرمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل